•  

      

     Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

     Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.[1], zgodnie z zapisami ustawy – Prawo oświatowe[2]

      

      

     Lp.

     Kryteria

     Liczba punktów

     1.

     Zamieszkanie kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła 

     164

     2.

     Zamieszkanie kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż ta, w której znajduje się wybrana szkoła

     82

     3.

     Kandydat realizujący roczne przygotowanie przedszkolne w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

     30

     4.

     Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

     15

     5.

     Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata

     10

     6.

     Rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w m.st. Warszawie z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

     6

     7.

     Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

     6

     8.

     Kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium nie stosuje się do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.

     4

     9.

     Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego, objęte jest opieką przez dziennego opiekuna lub nianię, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.)

     1

     10.

     Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.

     1

     11.

     Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej innej niż szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku

     1

     12.

     Wielodzietność rodziny kandydata

     1

     13.

     Niepełnosprawność kandydata

     1

     14.

     Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

     1

     15.

     Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

     1

     16.

     Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

     1

     17.

     Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

     1

     18.

     Objęcie kandydata pieczą zastępczą

     1

      

      

     Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

      

     1. w zakresie pkt 1 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła;
     2. w zakresie pkt 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż ta, w której znajduje się wybrana szkoła;
     3. w zakresie pkt 5 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie;
     4. w zakresie pkt 6 –   kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM z wgranym uprawnieniem Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszawiaka (tzw. e-hologram) uprawniających do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);
     5. w zakresie pkt 7 i 8 - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym; wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego; oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
     6. w zakresie pkt 9-11 - zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie rodzeństwa kandydata do placówek wskazanych w pkt 9-11 lub zaświadczenie o objęciu opieką rodzeństwa kandydata przez dziennego opiekuna lub nianię.
     7. w zakresie pkt 12 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;
     8. w zakresie pkt 13-16 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.);
     9. w zakresie pkt 17 - kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
     10. w zakresie pkt 18 - kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

      

     Uprawnienie do skorzystania z kryterium określonego w pkt 3 i 4 potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie;

      

     UWAGA

     • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 ustawy Prawo oświatowe).
     • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 ustawy Prawo oświatowe).

      

     Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata.

      

     Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

      

     [1] Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

     [2] art. 133 ust. 2, 3 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy, Warszawa, ul. ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10
   • sp14@edu.um.warszawa.pl, sekretariat@szkolanr14.pl
   • wioletta.bulkowska@szkolanr14.pl
   • 22 662 64 05
   • ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10 02-495 Warszawa Poland
  • Logowanie