• Doradztwo Zawodowe

    •  

      

     Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14

      

      

     Podstawa Prawna

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa zawodowego.

      

     Założenia ogólne

     Celem doradztwa zawodowego realizowanego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Warszawie jest przygotowanie uczniów do refleksyjnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz zawodu.

      

     Doradztwo zawodowe realizowane w szkole ukierunkowane jest na:

     -rozwijanie kompetencji karierowych ucznia,

     - wspieranie kompetencji doradczych nauczycieli,

     - wykorzystywanie kompetencji doradczych rodziców

     - wykorzystywanie lokalnych zasobów dla wspierania procesów decyzyjnych ucznia                w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

      

      Cele szczegółowe – uczeń:

     - rozwija wiedzę na temat własnych zasobów i ograniczeń,

     - rozwija umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów   i aspiracji zawodowych,

     - rozwija wiedzę o rynkach pracy,

     - rozwija wiedzę zawodoznawczą,

     - kształtuje umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy,

     - rozwija umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów sprzyjających planowaniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych,

     -  kształtuje umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych,

     - przygotowuje się do możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, współpracownika,

     - rozwija kompetencje miękkie, szczególnie związane z pracą zespołową, planowaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie,

     - rozwija umiejętności uczenia się,

     - kształtuje postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej

     - redukuje społeczne i kulturowe stereotypy dotyczące aktywności zawodowej.

      

     Cele szczegółowe – nauczyciel:

     - buduje zaangażowanie w zakresie realizowania procesów wspierania decyzji edukacyjnej i zawodowej,

     - aktualizuje wiedzę na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach,

     - rozwija kompetencje doradcze nauczycieli,

     - współpracuje z wychowawcami i sojusznikami z zewnątrz (urzędy, organizacje, goście zapraszani na zajęcia, doradcy zawodowi z terenu dzielnicy oraz z WCIES)

     - wskazuje na źródła informacji dotyczące ofert edukacyjnych i doradczych na terenie Warszawy.

      

     Cele szczegółowe – rodzic:

     - aktualizuje wiedzę na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach,

     - aktualizuje wiedzę na temat ofert warszawskich szkół ponadpodstawowych,

     - aktualizuje wiedzę na temat procedur rekrutacyjnych do szkół ponadpodstawowych,

     - udziela pomocy w zakresie rozpoznania predyspozycji zawodowych ucznia,

     - rozwija kompetencje doradcze, wskazuje obszary wsparcia doradczego,

     - wzmacnia swoją proaktywną postawę w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych przez jego dziecko,

     - analizuje aktualne i rzetelne merytorycznie źródła informacji.

      

     Koordynatorem działań w zakresie doradztwa zawodowego w szkole jest nauczyciel doradztwa zawodowego, który:

     - opracowuje harmonogram działań do WSDZ na rok szkolny,

     - wspiera nauczycieli i wychowawców w realizowaniu zaplanowanych działań,

     - współpracuje z rodzicami – zachęca do wspierania działań,

     - uczestniczy w formach szkolenia i doskonalenia w zakresie doradztwa zawodowego,

     - współpracuje ze szkołami ponadpodstawowymi w ramach realizacji zadań WSDZ.

      

     Formy pracy

     - obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego,

     - lekcje z wychowawcą,

     - prelekcje i pogadanki,

     - warsztaty,

     - doradztwo indywidualne (realizowane w ramach projektu „Sięgnij po więcej!” – do listopada 2021),

     - warsztaty, webinaria doradcze organizowane we współpracy z sojusznikami,

     - spotkania z ekspertami,

     - wycieczki zawodoznawcze,

     - spotkania z rodzicami,

     - formy wizualne (strony internetowe, tablice informacyjne).

      

     Formy realizacji treści

     I.Obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego

     Tematyka zajęć w klasie 7

     1. Rola doradcy zawodowego. Gdzie warto szukać pomocy w podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły i zawodu?
     2. Zmapuj swoje preferencje. Ćwiczymy kreatywność.
     3. Psychologiczne aspekty wyboru zawodu – uzdolnienia, zainteresowania itp.
     4. Miękkie lądowanie uczniów? Kompetencje miękkie!
     5. Co w głowie mam? Czy to czego się uczę, może przydać się w przyszłości?
     6. Bogaty świat zawodów. Kto może np. pracować  zdalnie?
     7. Planowanie ścieżki edukacyjno - zawodowej.
     8. Marzenia a realne szanse i możliwości.
     9. System rekrutacji. Szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce.
     10. Jak analizować oferty szkół ponadpodstawowych?

      

     Tematyka zajęć w klasie 8

     1. Liceum, technikum czy szkoła branżowa? Kryteria w rekrutacji.
     2. Poznanie technik wyboru szkoły ponadpodstawowej (marzyciel, krytyk, realista)
     3. Stacja kontroli zdrowia – o przeciwwskazaniach zdrowotnych dotyczących zawodów
     4. Łamanie stereotypów dotyczących edukacji i rynku pracy.
     5. Odkryj zawody przyszłości.
     6. Czy roboty zabiorą nam pracę?
     7. Oferta szkół a rzeczywistość.
     8. Wolontariat – sposób na pracę i zdobycie doświadczenia.
     9.  Co może wzmocnić moje szanse na rynku pracy? Ocena własnych mocnych i słabych stron.
     10. Jak Cię widzą, tak … Cię zatrudnią - o pułapkach autoprezentacji.

      

     II. Lekcja wychowawcza (kl. VIII) – „Procedura rekrutacyjna do szkół ponadpodstawowych”

     III. Udział w Targach Edukacyjnych

     IV. Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe.

      

      

  • Logowanie