• Inspektor Ochrony Danych

     • INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

      Podstawa Prawna:
      ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

      1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.

      2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Warszawie.

      3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Warszawie co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi lub właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.

      4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

      5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

      6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Warszawie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

      7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z prośbą o udzielenie informacji.

       

       

       

       
  • Logowanie