• Interaktywnie zintegrowani

     • Projekt „Interaktywnie zintegrowani” ma na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej w publicznych szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poprzez realizację różnych form edukacyjnych rozwijających
      i wyrównujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, zajęcia o charakterze terapeutycznym,
      w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poprzez doposażenie szkół
      w specjalistyczne narzędzia, sprzęt do pracy terapeutycznej i IT a także doskonalenie zawodowe nauczycieli
      w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2022 r.

                          Oferowane w ramach projektu wsparcie wynika z diagnozy potrzeb przygotowanej przez szkoły przed opracowaniem wniosku o dofinansowanie. Grupą docelową są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym z powodu różnego rodzaju zaburzeń i deficytów rozwojowych, mający trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz uczniowie zdolni.                
                          Wezmą oni udział w dodatkowych zajęciach podnoszących umiejętności z zakresu ICT, języków obcych, matematyki, treningach umiejętności społecznych. Dodatkowo zostaną doposażone szkolne gabinety specjalistyczne, pracownie przedmiotowe i komputerowe. Bardzo ważną częścią projektu są zajęcia typu terapeutycznego uzupełniające ofertę szkół o zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne.
                        Do zajęć zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt do diagnostyki oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów
      z zaburzeniami i deficytami. W projekcie weźmie udział nauczyciele, którzy uzupełnią swoją wiedzę oraz umiejętności podczas odpowiednio dobranego programu szkoleń i kursów, w tym z zakresu TIK oraz specjalistycznego wsparcia dzieci z zaburzeniami.
                        Dzięki szkoleniom nauczyciele profesjonalnie wesprą swoich uczniów w podnoszeniu przez nich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

       

      IZ-Deklaracja-uczestnictwa-uczen.pdf

      IZ-Formularz-zgloszeniowy-uczen.pdf

      IZ-Oswiadczenie-uczestnika-projektu-uczen.pdf

      IZ-Regulamin-uczestnictwa-w-projekcie.pdf

  • Logowanie