• Podstawowe informacje


     • NAJWAŻNIEJSZE ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

      1. Świetlica czynna jest od 6.30 do 17.30
      2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole
      3. Do świetlicy są przyjmowane dzieci z klas 0-VIII.
       Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają dzieci z klas 0 – 3
      4. Dzieci, które nie chodzą na lekcje religii / etyki przebywają przez ten czas w świetlicy. Zaznaczamy w karcie zgłoszenia tylko, że zamiast religii. Należy wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.
      5. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców /prawnych opiekunów (Karta uczestnika świetlicy), składanego corocznie w sekretariacie szkoły lub w świetlicy.
      6. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie zapoznają się i akceptują Regulamin świetlicy.
      7. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice /prawni opiekunowie/ w terminie do 30 maja roku poprzedzającego dany rok szkolny.
      8. Nabór pierwszoklasistów i zerówkowiczów do świetlicy odbywa się w terminie do 20 czerwca roku poprzedzającego dany rok szkolny, wyjątkowo do 10 września danego roku szkolnego, jeśli będą wolne miejsca w świetlicy. (Powyższe terminy związane są z organizacją pracy świetlicy, w tym zaplanowaniem liczby nauczycieli pracujących w świetlicy).
      9. Rodzice / prawni opiekunowie/ mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach w uzasadnionych przypadkach.
      10. Karty uczestnika świetlicy są dostępne w sekretariacie szkoły, u nauczycieli świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica.
      11. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, ogólna charakterystyka dziecka, zażywane leki, problemy wychowawcze i inne, ważne dla zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia, zgody i upoważnienia).
      12. Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonuje zespół powołany przez dyrektora szkoły: osoba pełniąca obowiązki kierownika świetlicy, wychowawcy świetlicy.
      13. Rezygnację z miejsca w świetlicy należy zgłosić pisemnie do kierownika świetlicy
       /po 4 tygodniach nie zgłoszonej przez rodziców /opiekunów/ nieobecności, nie spowodowanej chorobą uczeń zostaje skreślony z listy/.
      14. Dobrowolna składka na potrzeby świetlicy jest ustalana przez Radę Rodziców. Wynosi 20 zł. Gdy do świetlicy chodzi więcej niż jedno dziecko z rodziny – wówczas opłata wynosi 10 zł od dziecka. Należy ją regulować do 10-tego każdego miesiąca wpłatą na konto świetlica, będące subkontem do konta Rady Rodziców
      15. Pieniążki ze składek przeznaczone są na zakup materiałów i przyborów do prowadzenia zajęć plastyczno – technicznych, pomocy naukowych, książek, gier, zabawek, sprzętu sportowego, upominków na Mikołajki, Zajączka, z okazji dnia Dziecka, poczęstunku w czasie balu ostatkowego, zabawy andrzejkowej, nagród w konkursach świetlicowych.
      16. W przypadku nagłej choroby dziecka nauczyciel-wychowawca kontaktuje się z pielęgniarką szkolną, i przekazuje jej dziecko pod opiekę. Jeśli zajdzie taka potrzeba, po zasięgnięciu opinii pielęgniarki powiadamia rodziców – opiekunów.
      17. W przypadku nieobecności pielęgniarki w szkole o chorobie dziecka nauczyciel-wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców, a gdy i ten kontakt stanie się niemożliwy - odpowiednie służby medyczne (karetka, lekarz, przychodnia)
      18. Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy przez dorosłych. W przypadku odbierania dzieci przez inne osoby, niż rodzice, osoby te muszą posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez rodziców /opiekunów/ w karcie zgłoszenia. W pierwszych tygodniach, nauczyciele będą sprawdać z dokumentem tożsamości, osoby odbierające.
      19. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedstawienie jednorazowego oddzielnego upoważnienia do odbioru dziecka, na którym trzeba wyszczególnić dane osoby odbierającej: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa.
      20. Nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
      21. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie, że rodzice wyrażają na to zgodę i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko. Dzieci, które nie ukończyły 7 r. ż. nie mogą opuszczać świetlicy samodzielnie, nawet na pisemną prośbę rodziców.
      22. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby nie wskazane w pisemnym upoważnieniu / karcie zgłoszenia. Upoważnienia ustne, np. w wyniku rozmowy telefonicznej będą honorowane wyłącznie w nagłych i wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim kontakcie telefonicznym wychowawcy świetlicy, pod opieką którego przebywa dziecko, z rodzicem. Osoba odbierająca pisze oświadczenie, że odbiera dziecko, podając swoje dane osobowe i okazując dowód tożsamości.
      23. Dzieci nie będą wydawane rodzicom/opiekunom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków. W sytuacji konfliktowej powiadamiany zostaje kierownik świetlicy, dyrektor szkoły oraz policja w celu stwierdzenia stanu trzeźwości
      24. Zmiany w zasadach odbierania lub samodzielnego opuszczania świetlicy szkolnej przez dziecko rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłosić pisemnie.
      25. Rodzice/prawni opiekunowie/ zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.

      Po godzinie 17.30, nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły postępują zgodnie z procedurą w przypadku pozostawienia dziecka w świetlicy po godz. 17.30. O sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy wychowawca informuje kierownika świetlicy, dyrektora szkoły.

      1. Dzieci korzystające z obiadów w stołówce szkolnej (prowadzonej przez ajenta) z klas 0 spożywają posiłek pod opieką wychowawców klasy, a z klas 1 - 3 pod opieką wychowawców świetlicy, od których w razie potrzeby otrzymują pomoc przy spożywaniu posiłku. Spożywanie obiadów odbywa się zgodnie z ustalonym przez Dyrektora szkoły grafikiem.
       W sytuacjach wyjątkowych – spożywanie obiadów odbywa się zgodnie z ustaleniami Dyrektora.
      2. Dzieci mogą pod opieką nauczyciela świetlicy odrabiać lekcje, zgodnie z wytycznymi MEN. Umożliwiają to zgromadzone w świetlicy pomoce dydaktyczne.
      3. Dzieci przebywające w świetlicy przed lekcjami są zabierane na lekcje przez wychowawcę lub nauczyciela uczącego, a po lekcjach są przez nich odprowadzane do świetlicy.
      4. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe są zabierane ze świetlicy przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, a po zajęciach są również odprowadzane z powrotem do świetlicy przez tegoż nauczyciela.
      5. Dzieci objęte opieką świetlicowa korzystają z szatni klasowych.
      6. Uczeń ma obowiązek zawsze przebywać ze swoim nauczycielem - wychowawcą i informować go o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna świetlicy.
      7. Gdy dziecko przychodzi do świetlicy – zapisuje się na listę obecności: podchodzi do wychowawcy, przedstawia się: imię, nazwisko, klasa. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku godzinę Jego przyjścia.
      8. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy – odpisuje się: podchodzi do wychowawcy i podaje imię, nazwisko i klasę oraz z kim idzie do domu. Obowiązkiem nauczyciela - wychowawcy jest odnotowanie w dzienniku: godziny odebrania ucznia oraz osoby, która dziecko odebrała.
      9. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
      10. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.
      11. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione i pozostawione na niej cenne przedmioty i drogie zabawki. Za zniszczenie lub zgubienie ich wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności.
      12. Zabrania się wychowankom świetlicy korzystania z telefonów komórkowych i innych cennych urządzeń elektronicznych w czasie pobytu w świetlicy.
      13. Zabrania się wychowankom świetlicy robienia zdjęć kolegom, koleżankom i nauczycielom oraz nagrywania ich.
      14. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym
      15. Dzień w świetlicy przebiega wg planu dnia. W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia: sportowo-rekreacyjne, plastyczno – techniczne, dydaktyczne, muzyczne, teatralne, czytelnicze, bajko i baśnioterapii, relaksacyjne. Dzieci mają również czas na zabawy własne.
      16. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczą się kulturalnego zachowania, wysławiania i właściwego spędzania wolnego czasu.
      17. Na zajęciach plastyczno-technicznych przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.
      18. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli – wychowawców.
      19. Zajęcia dodatkowe – po pierwszych zebraniach klasowych należy przekazać informację do świetlicy, na jakie zajęcia dzieci będą uczęszczać.
      20. Obiady – należy zgłosić do wychowawcy klasy, który przekaże informację do świetlicy.
      21. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt
      22. Prawa i obowiązki ucznia – wychowanka świetlicy określa Statut szkoły, Regulamin pracy szkoły i Regulamin  świetlicy.
      23. Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy na wniosek wychowawcy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły i Regulaminie świetlicy.
      24. Wychowankowie szczególnie wyróżniający się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy na wniosek wychowawcy świetlicy mogą zostać nagrodzeni według zasad określonych w Statucie Szkoły i Regulaminie świetlicy.
      25. Zachowanie ucznia w świetlicy ma wpływ na ocenę z zachowania śródroczną i na koniec roku szkolnego.
      26. Niebezpieczne zachowanie ucznia dla siebie lub pozostałych obecnych, może być powodem jego wydalenia ze świetlicy. Szczegóły w procedurze wykluczenia ucznia ze świetlicy.

      Szczegółowe informacje dotyczące pobytu dziecka w świetlicy znajdują się w procedurach obowiązujących w świetlicy.

       

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy, Warszawa, ul. ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10
   • sekretariat.sp14@eduwarszawa.pl
   • wioletta.bulkowska@szkolanr14.pl
   • 22 662 64 05
   • ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10 02-495 Warszawa Poland
  • Logowanie