• Przedmiotowe zasady oceniania

    • PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ

     Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 W WARSZAWIE

      

     Przedmiotowe zasady oceniania opracowano na podstawie:

      

      

     • Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie
     • Postawa: aktywność, zaangażowanie twórcze, współpraca w grupie, terminowość wykonywanych zadań;
     • Słuchanie: odtwarzanie, zapamiętywanie, rozumienie tekstu, koncentracja;
     • Mówienie: odpowiedzi na pytania w czasie lekcji (także tych zdalnych), kilkuzdaniowa wypowiedź, np. na tematy związane z życiem ucznia lub lekturą, opowiadanie, prezentacja, recytacja wierszy i fragmentów prozy;
     • Czytanie: głośne (także bez przygotowania), ciche (rozumienie czytanego tekstu), znajomość lektur;
     • Pisanie: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń, redagowanie tekstu użytkowego (notatka, przepis, instrukcja, reklama, zaproszenie, ogłoszenie, zawiadomienie), redagowanie dłuższych form wypowiedzi (opowiadanie, opis, sprawozdanie, charakterystyka, list prywatny i oficjalny [również w wersji elektronicznej], kartka pocztowa, streszczenie, pamiętnik i dziennik, przemówienie, rozprawka), sprawdziany, testy (diagnozujące, sumujące, czytania ze zrozumieniem), kartkówki, dyktanda, prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytów ćwiczeń;
     • Zadania praktyczne: niewerbalne wytwory pracy (album, plakat, prezentacja multimedialna, projekt edukacyjny).

      

     • Metody i narzędzia oceniania
     • Na każdym poziomie zarówno w wersji tradycyjnej jak i on –line oceniane będą:
     • sprawdziany, sprawdziany z lektury, pisemne dłuższe wypowiedzi
     • dyktanda lub testy ortograficzne
     • kartkówki z 1-3 ostatnich tematów lekcji
     • prace domowe w zeszycie lub na kartce
     • czytanie
     • wypowiedzi ustne
     • recytacja
     • udział i osiągnięcia w konkursach związanych z przedmiotem.
     • Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić brak zadania domowego, brak podręcznika, zeszytu lub zeszytu ćwiczeń.
     •  Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
     • Sprawdziany, testy, prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
     • Kartkówkę sprawdzającą wiedzę z 1-3 ostatnich jednostek lekcyjnych lub pracę domową nauczyciel może przeprowadzić bez zapowiedzenia.
     • Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej lub sprawdzianu z całą klasą, nauczyciel ustala nowy termin pisania (w ciągu dwóch tygodni od powrotu ucznia do szkoły).
     • Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w ciągu tygodnia od otrzymania oceny lub w szczególnych sytuacjach w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń zgłasza nauczycielowi chęć poprawy oceny i ustala termin poprawy.
     • Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika bez względu na jej wartość.
     •  Uczeń jest zobowiązany do odrabiania wszystkich zadanych ćwiczeń w ustalonym terminie; pominięcie części pracy domowej równoznaczne jest z brakiem zadania.
     • Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek w zeszycie z zajęć, na których był nieobecny.
     • Przybliżony terminarz omawiania lektur ustala się na początku roku szkolnego.
     • Ocenianie wspomagające:
     • plus (+) uczeń może otrzymać za: aktywność na lekcji, prace domowe o małym stopniu trudności, pracę w grupie, przygotowanie materiałów wzbogacających proces lekcyjny, inne formy aktywności;
     • minus (-) uczeń może otrzymać za: nieprzygotowanie do zajęć (brak pracy domowej, zeszytu przedmiotowego, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, lektury lub innych środków dydaktycznych potrzebnych do lekcji), niewłaściwą pracę w grupie, brak zaangażowania na lekcji;
     • za 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za 3 minusy – ocenę niedostateczną;
     • rozliczanie plusów i minusów odbywa się na bieżąco.

      

     • Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych
     • Przy ocenie prac pisemnych bierze się pod uwagę poziom merytoryczny, kompozycję i poprawność językową.
     • Zadania otwarte na testach ocenia się według ustalonych kryteriów punktowych.
     • Uczeń jest zobowiązany do poprawy błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych we wskazanych przez nauczyciela wypowiedziach pisemnych.
     • Testy, sprawdziany, kartkówki: szczegółowe kryteria ustalane są przy każdym sprawdzianie, ocena wg skali:

     100%                            celujący

     99% - 90%                    bardzo dobry

     89% - 75%                    dobry

     74%  - 50%                   dostateczny

     49%  - 30%                   dopuszczający

     29%   -  0%                   niedostateczny

     • Ocenianie dyktand:
     • niższy stopień trudności (tekst zawiera wyrazy poznane w czasie omawiania ćwiczeń):

     0– 1 błąd                       bardzo dobry (5)

     2 – 3 błędy                    dobry (4)

     4 – 5 błędów                 dostateczny (3)

     6 – 7 błędów                 dopuszczający (2)

     8 i więcej błędów         niedostateczny (1)

     • wyższy stopień trudności (tekst może zawierać wyrazy, które nie wystąpiły w czasie omawiania ćwiczeń):

     0 błędów                       celujący (6)

     1 – 2 błędy                    bardzo dobry (5)        

     3 – 4 błędy                    dobry (4)

     5 – 6 błędów                 dostateczny (3)

     7 – 8 błędów                 dopuszczający (2)

     9 i więcej                      niedostateczny (1)

      

     Uczeń jest informowany na bieżąco o stopniu trudności dyktanda.

     • Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie zadań domowych.
     • Pracą domową mogą być dłuższe wypracowania, krótkie wypowiedzi pisemne, zadania związane z przygotowaniem do kolejnej lekcji, ćwiczenia, zaznaczanie cytatów, gromadzenie materiałów, prace plastyczne, czytanie tekstów.
     • Prace domowe oceniane są na bieżąco lub w czasie kontroli zeszytów.
     • Nie każde zadanie musi być ocenione, kontrola może polegać na odczytaniu wskazanych prac i ustnym komentarzu nauczyciela.
     • Postawienie parafki przy wykonanym zadaniu oznacza, że nauczyciel kontrolował wykonanie zadania, ale nie sprawdzał jego zawartości merytorycznej.

      

     • Ocenianie uczniów z dysleksją
     • Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne wobec ucznia z dysleksją zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii lub orzeczeniu.
     • Stwierdzenie dysfunkcji nie zwalnia ucznia z obowiązków szkolnych. Przeciwnie: uczeń powinien wykazać się samodzielną pracą, wykonywać dodatkowe zadania i ćwiczenia, które pomogą mu w przezwyciężaniu trudności.
     • Sposoby oceniania:
     • dyktanda – jeżeli dyktando dotyczy kilku zasad ortograficznych, nauczyciel wcześniej podaje uczniowi do opracowania listę trudnych wyrazów, które występują w dyktandzie. Przy ocenie nauczyciel bierze pod uwagę tylko te wyrazy. Dyktanda mogą być zastępowane tekstami z miejscami do uzupełnienia lub sprawdzianami ze znajomości zasad ortograficznych;
     • prace klasowe z literatury (pisemne formy wypowiedzi) – w czasie pracy uczeń ma możliwość korzystania ze słownika ortograficznego. Nauczyciel wystawia ocenę z pracy pisemnej bez uwzględnienia błędów ortograficznych, lecz zaznacza każdy błąd ortograficzny.  Uczeń musi dokonać poprawy błędów w zeszycie przedmiotowym lub na pracy według wskazówek podanych przez nauczyciela;
     • zadania domowe – nauczyciel ocenia tak,  jak u wszystkich uczniów, ponieważ uczeń z dysleksją ma możliwość korzystania ze słowników. Prace ucznia muszą być napisane w sposób czytelny. Uczeń ma możliwość pisania prac na komputerze lub drukowanymi literami (przy stwierdzonym zaburzeniu grafizmu);
     • zeszyt – ocenie podlega systematyczność w zapisie notatek i wykonywaniu zadań domowych;
     • czytanie - nauczyciel informuje ucznia o tym, jaki tekst będzie głośno czytany na następnej lekcji (kolejny dzień), aby ten mógł się przygotować. Jeżeli jest to wskazane, nie wymaga się od ucznia dyslektycznego czytania na forum klasy;
     • w przypadku innych opinii wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nauczyciel dostosowuje wymagania i kryteria ocen zgodnie z zaleceniami.

      

     • Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej
     • Ocena śródroczna i roczna jest ustalana na podstawie średniej ważonej ocen za poszczególne formy aktywności polonistycznej.
     • Forma aktywności i waga oceny

     Forma aktywności

     Waga

     Aktywność na lekcji (w tym praca w grupie)

     1

     Prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń (systematyczność, estetyka)

     1

     Ocena z plusów i minusów

     1

     Przygotowanie do lekcji

     1

     Osiągnięcia w konkursach szkolnych

     1

     Zadania domowe krótkoterminowe

     1

     Prace dodatkowe (wykonanie pomocy dydaktycznych, ilustracji itp.)

     1

     Technika czytania

     2

     Praca z tekstem

     2

     Odpowiedź ustna

     2

     Prace domowe długoterminowe

     2

     Kartkówka z 1-3 ostatnich tematów

     3

     Recytacja

     3

     Dyktando lub test ortograficzny

     3

     Realizacja i prezentacja projektu edukacyjnego

     3

     Osiągnięcia w konkursach dzielnicowych, międzyszkolnych

     4

     Sprawdzian (praca klasowa całogodzinna zapowiedziana  z tygodniowym wyprzedzeniem poprzedzona powtórzeniem, test, pisemne formy – wypowiedzi klasowe, test semestralny)

     5

     Osiągnięcia w konkursach ponaddzielnicowych

     5

     Podejmowanie działań literackich, kulturalnych o wysokim poziomie merytorycznym oraz artystycznym (np. udział w uroczystościach szkolnych, praca przy redagowaniu gazetki szkolnej, udział w imprezach artystycznych)

     5

     Sprawdzian przekrojowy

     5

      

      

     • Ocenom cząstkowym przyporządkowuje się odpowiednie wartości wg skali:

     Ocena

     6

     5+

     5

     5-

     4+

     4

     4-

     3+

     3

     3-

     2+

     2

     2-

     1

     Wartość

     6,0

     5,5

     5,0

     4,8

     4,5

     4,0

     3,8

     3,5

     3,0

     2,8

     2,5

     2,1

     2,0

     1,0

      

     • Średnią ważoną oblicza się jako iloraz sumy iloczynu ocen i ich wag podzieloną przez sumę wag.
     • Średnia ważona jest jawna (znajduje się w dzienniku elektronicznym).
     • Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną zgodnie z poniższą tabelą:

     Średnia ważona

     Ocena szkolna

     do 1,99

     niedostateczny

     2,0 – 2,74

     dopuszczający

     2,75 – 3,74

     dostateczny

     3,75 – 4,74

     Dobry

     4,75 – 5,54

     bardzo dobry

     od 5,55

     celujący

      

      

     Jezyk_polski.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy, Warszawa, ul. ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10
   • sekretariat.sp14@eduwarszawa.pl
   • wioletta.bulkowska@szkolanr14.pl
   • 22 662 64 05
   • ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10 02-495 Warszawa Poland
  • Logowanie