• Wolontariat

    • REGULAMIN WOLONTARIATU

    • 15.05.2023 14:56
    •         

      

      REGULAMIN WOLONTARIATU

      

     działającego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy                                          w Warszawie

     przyjęty dnia27 kwietnia 2023 r.

     (dalej: “Regulamin”)

      

     §1

     [postanowienia ogólne]

     1. Regulamin określa zasady świadczenia wolontariatu w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Warszawie (dalej: “Koło”) i przyznawania punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności                      w formie wolontariatu.

     2. Nadzór nad działalnością Koła sprawuje nauczyciel/nauczycielka wyznaczona przez dyrektora szkoły (dalej: “Opiekun”).

      

     §2

     [cele i działania Koła]

     1. Wolontariatem jest nieodpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych osób, społeczności czy organizacji. Wolontariusze świadczą wolontariat w ramach Koła.

     2. Koło działa w celach:

     ·         wykonywania świadczeń wolontariackich przez uczniów i uczennice;

     ·         zapoznania uczniów i uczennic z ideą wolontariatu oraz jej propagowania;

     ·         uwrażliwiania uczniów i uczennic na potrzeby innych;

     ·         kształtowania postaw prospołecznych;

     ·         wspierania umiejętności pracy zespołowej;

     3. Działalność Koła opiera się m.in. na:

     ·         świadczeniu wolontariatu na rzecz instytucji i organizacji pozarządowych;

     ·         organizacji i wspieraniu zbiórek charytatywnych;

     ·         świadczeniu pomocy ludziom starszym;

     ·         pracy na rzecz biblioteki szkolnej;

     4. Koło może nawiązać współpracę z instytucją lub organizacją pozarządową w celu wykonywania świadczeń wolontariackich na rzecz tej instytucji lub organizacji pozarządowej. Zasady wykonywania świadczeń wolontariackich zostaną określone w umowie o współpracy zawartej z instytucją lub organizacją pozarządową.

      

     §3

     [Wolontariusze]

     1. Wolontariuszem/wolontariuszką w Kole może być osoba, która:

     ·         zawarła porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich;

     ·         uzyskała zgodę rodzica/opiekuna prawnego na wykonywanie świadczeń wolontariackich;

                                 (dalej: “Wolontariusz”).

     2. Wolontariusze są członkami i członkiniami Koła.

     3.W czasie wykonywania świadczeń Wolontariusz pozostaje pod nadzorem Opiekuna, innego nauczyciela/nauczycielki lub przedstawiciela/przedstawicielki instytucji/organizacji pozarządowej, na rzecz której wykonywane są świadczenia wolontariackie.

     4. Wykonywanie świadczeń przez Wolontariuszy jest dobrowolne.

     5. Wolontariusz nie może opuścić miejsca wykonywania świadczeń wolontariackich bez wcześniejszej zgody osoby zobowiązanej do jego nadzoru (Opiekuna, innego nauczyciela/nauczycielki lub przedstawiciela/przedstawicielki instytucji/organizacji pozarządowej).

     6. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy Opiekunowi i liczyć na wsparcie ze strony Opiekuna i innych członków Koła.

     7. Wolontariusze mają prawo do uzyskania zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.

     8. Wolontariusze są zobowiązani do:

     ·         uczestniczenia w działaniach Koła, w tym spotkaniach organizacyjnych, szkoleniach i warsztatach;

     ·         wykonywania świadczeń wolontariackich z należytą starannością;

     ·         okazywania innym szacunku, w szczególności osobom, na rzecz, których wykonywane są świadczenia;

     ·         przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu świadczeń;

     ·         dbania o powierzone materiały;

     ·         przestrzegania postanowień Regulaminu i porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.

     9. Wykonywanie świadczeń przez Wolontariuszy może zostać odnotowane na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia/uczennicy (osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu). Zasady dotyczące odnotowywania na świadectwie szkolnym świadczenia wolontariatu określa §5 Regulaminu.

     10. Wolontariusze nie pobierają wynagrodzenia za wykonywanie świadczeń.

      

     §4

     [Opiekun]

     1. Do obowiązków Opiekuna należy:

     ·         planowanie działalności i harmonogramu działań Koła;

     ·         podział zadań i wspieranie wykonywania świadczeń przez Wolontariuszy;

     ·         nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami lub organizacjami pozarządowymi;

     ·         ustalanie terminów spotkań Koła;

     ·         informowanie dyrekcji i pracowników szkoły o działaniach Koła;

     ·         współpraca z innymi pracownikami szkoły w związku z wykonywaniem świadczeń wolontariackich przez Wolontariuszy;

     ·         uzyskiwanie niezbędnych zgód i pozwoleń na działania Koła;

     ·         dbanie o wystawienie zaświadczeń o wykonywaniu świadczeń dla Wolontariuszy;

     ·         odnotowywanie godzin świadczenia wolontariatu przez Wolontariuszy zgodnie z §5 ust. 4 Regulaminu;

     ·         koordynacja zawierania porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z Wolontariuszami, umów o współpracy z instytucjami/organizacjami pozarządowymi, uzyskiwania zgód na wykonywanie świadczeń, informacji i zgód RODO Wolontariuszy.

     2. Opiekun może zrezygnować ze swojej funkcji poprzez złożenie oświadczenia dyrektorowi szkoły.

      

     §5

                    [Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu]

     1. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu mogą zostać przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej (dalej: “Punkty”). Punkty mogą zostać przyznane za świadczenie wolontariatu w ramach Koła, jak i poza nim.

     2. Uczeń/uczennica szkoły podstawowej może uzyskać Punkty pod warunkiem systematycznego świadczenia wolontariatu lub aktywności na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego w wymiarze: co najmniej 50 godzin na przestrzeni w/w etapu edukacyjnego. Godziny sumują się z poszczególnych lat działalności, przy czym przyjmuje się minimum 10 godzin w czasie jednego roku szkolnego, oraz nie mniej niż dwa lata systematycznego świadczenia wolontariatu lub aktywności na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

     3. W roku szkolnym 2023/24 dla klas 7 i 8 oraz w roku 2024/25 dla klas 8 obowiązują zasady przejściowe:

     ·         w przypadku uczniów klasy 7, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat – co najmniej 20 godzin                        w klasie 7 i co najmniej 20 godzin w klasie 8 (łącznie 40 godzin w ostatnich dwóch latach nauki);

     ·         w przypadku uczniów klasy 8, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat – co najmniej 20 godzin;

     ·         w przypadku uczniów, którzy we wcześniejszych latach nauki otrzymali wpis na świadectwie promocyjnym, decyzję o umieszczeniu go na świadectwie końcowym podejmuje dyrektor.

     4. W przypadku losowych wydarzeń (np. długotrwała choroba, pandemia) decyzję o odnotowywania na świadectwie szkolnym osiągnięć ucznia/uczennicy w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,                            w szczególności w formie wolontariatu podejmuje dyrektor szkoły.

     5. W przypadku świadczenia wolontariatu w ramach Koła godziny, o których mowa w ust. 2 powyżej odnotowuje się w Karcie Aktywności Wolontariusza.

      

     6. W przypadku świadczenia wolontariatu poza Kołem lub aktywności na rzecz środowiska szkolnego                                            i lokalnego uczeń/uczennica jest zobowiązany/zobowiązana dostarczyć Opiekunowi zaświadczenie                            o świadczeniu wolontariatu lub aktywności na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego nie później niż 31 maja  przed zakończeniem danego roku szkolnego. Zaświadczenie musi zawierać nazwę placówki/instytucji, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej zaświadczenie, okres, w którym uczeń/uczennica angażował/angażowała się                     w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego/nią godzin.

     7. Odnotowanie na świadectwie szkolnym osiągnięć ucznia/uczennicy w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu rekomenduje wychowawca klasy.

      

     §6

     [postanowienia końcowe]

     1. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

     2. Z wnioskiem o zmianę Regulaminu do dyrektora szkoły może wystąpić:

     ·         Opiekun;

     ·         przynajmniej ⅓ wszystkich Wolontariuszy.

     3. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinna być zatwierdzona przez dyrektora szkoły.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      REGULAMIN WOLONTARIATU

      

    •         

      

      REGULAMIN WOLONTARIATU

      

     działającego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy                                          w Warszawie

     przyjęty dnia27 kwietnia 2023 r.

     (dalej: “Regulamin”)

      

     §1

     [postanowienia ogólne]

     1. Regulamin określa zasady świadczenia wolontariatu w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Warszawie (dalej: “Koło”) i przyznawania punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności                      w formie wolontariatu.

     2. Nadzór nad działalnością Koła sprawuje nauczyciel/nauczycielka wyznaczona przez dyrektora szkoły (dalej: “Opiekun”).

      

     §2

     [cele i działania Koła]

     1. Wolontariatem jest nieodpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych osób, społeczności czy organizacji. Wolontariusze świadczą wolontariat w ramach Koła.

     2. Koło działa w celach:

     • wykonywania świadczeń wolontariackich przez uczniów i uczennice;
     • zapoznania uczniów i uczennic z ideą wolontariatu oraz jej propagowania;
     • uwrażliwiania uczniów i uczennic na potrzeby innych;
     • kształtowania postaw prospołecznych;
     • wspierania umiejętności pracy zespołowej;

     3. Działalność Koła opiera się m.in. na:

     • świadczeniu wolontariatu na rzecz instytucji i organizacji pozarządowych;
     • organizacji i wspieraniu zbiórek charytatywnych;
     • świadczeniu pomocy ludziom starszym;
     • pracy na rzecz biblioteki szkolnej;

     4. Koło może nawiązać współpracę z instytucją lub organizacją pozarządową w celu wykonywania świadczeń wolontariackich na rzecz tej instytucji lub organizacji pozarządowej. Zasady wykonywania świadczeń wolontariackich zostaną określone w umowie o współpracy zawartej z instytucją lub organizacją pozarządową.

      

     §3

     [Wolontariusze]

     1. Wolontariuszem/wolontariuszką w Kole może być osoba, która:

     • zawarła porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich;
     • uzyskała zgodę rodzica/opiekuna prawnego na wykonywanie świadczeń wolontariackich;

                                 (dalej: “Wolontariusz”).

     2. Wolontariusze są członkami i członkiniami Koła.

     3.W czasie wykonywania świadczeń Wolontariusz pozostaje pod nadzorem Opiekuna, innego nauczyciela/nauczycielki lub przedstawiciela/przedstawicielki instytucji/organizacji pozarządowej, na rzecz której wykonywane są świadczenia wolontariackie.

     4. Wykonywanie świadczeń przez Wolontariuszy jest dobrowolne.

     5. Wolontariusz nie może opuścić miejsca wykonywania świadczeń wolontariackich bez wcześniejszej zgody osoby zobowiązanej do jego nadzoru (Opiekuna, innego nauczyciela/nauczycielki lub przedstawiciela/przedstawicielki instytucji/organizacji pozarządowej).

     6. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy Opiekunowi i liczyć na wsparcie ze strony Opiekuna i innych członków Koła.

     7. Wolontariusze mają prawo do uzyskania zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.

     8. Wolontariusze są zobowiązani do:

     • uczestniczenia w działaniach Koła, w tym spotkaniach organizacyjnych, szkoleniach i warsztatach;
     • wykonywania świadczeń wolontariackich z należytą starannością;
     • okazywania innym szacunku, w szczególności osobom, na rzecz, których wykonywane są świadczenia;
     • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu świadczeń;
     • dbania o powierzone materiały;
     • przestrzegania postanowień Regulaminu i porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.

     9. Wykonywanie świadczeń przez Wolontariuszy może zostać odnotowane na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia/uczennicy (osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu). Zasady dotyczące odnotowywania na świadectwie szkolnym świadczenia wolontariatu określa §5 Regulaminu.

     10. Wolontariusze nie pobierają wynagrodzenia za wykonywanie świadczeń.

      

     §4

     [Opiekun]

     1. Do obowiązków Opiekuna należy:

     • planowanie działalności i harmonogramu działań Koła;
     • podział zadań i wspieranie wykonywania świadczeń przez Wolontariuszy;
     • nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami lub organizacjami pozarządowymi;
     • ustalanie terminów spotkań Koła;
     • informowanie dyrekcji i pracowników szkoły o działaniach Koła;
     • współpraca z innymi pracownikami szkoły w związku z wykonywaniem świadczeń wolontariackich przez Wolontariuszy;
     • uzyskiwanie niezbędnych zgód i pozwoleń na działania Koła;
     • dbanie o wystawienie zaświadczeń o wykonywaniu świadczeń dla Wolontariuszy;
     • odnotowywanie godzin świadczenia wolontariatu przez Wolontariuszy zgodnie z §5 ust. 4 Regulaminu;
     • koordynacja zawierania porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z Wolontariuszami, umów o współpracy z instytucjami/organizacjami pozarządowymi, uzyskiwania zgód na wykonywanie świadczeń, informacji i zgód RODO Wolontariuszy.

     2. Opiekun może zrezygnować ze swojej funkcji poprzez złożenie oświadczenia dyrektorowi szkoły.

      

     §5

                    [Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu]

     1. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu mogą zostać przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej (dalej: “Punkty”). Punkty mogą zostać przyznane za świadczenie wolontariatu w ramach Koła, jak i poza nim.

     2. Uczeń/uczennica szkoły podstawowej może uzyskać Punkty pod warunkiem systematycznego świadczenia wolontariatu lub aktywności na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego w wymiarze: co najmniej 50 godzin na przestrzeni w/w etapu edukacyjnego. Godziny sumują się z poszczególnych lat działalności, przy czym przyjmuje się minimum 10 godzin w czasie jednego roku szkolnego, oraz nie mniej niż dwa lata systematycznego świadczenia wolontariatu lub aktywności na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

     3. W roku szkolnym 2023/24 dla klas 7 i 8 oraz w roku 2024/25 dla klas 8 obowiązują zasady przejściowe:

     • w przypadku uczniów klasy 7, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat – co najmniej 20 godzin                        w klasie 7 i co najmniej 20 godzin w klasie 8 (łącznie 40 godzin w ostatnich dwóch latach nauki);
     • w przypadku uczniów klasy 8, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat – co najmniej 20 godzin;
     • w przypadku uczniów, którzy we wcześniejszych latach nauki otrzymali wpis na świadectwie promocyjnym, decyzję o umieszczeniu go na świadectwie końcowym podejmuje dyrektor.

     4. W przypadku losowych wydarzeń (np. długotrwała choroba, pandemia) decyzję o odnotowywania na świadectwie szkolnym osiągnięć ucznia/uczennicy w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,                            w szczególności w formie wolontariatu podejmuje dyrektor szkoły.

     5. W przypadku świadczenia wolontariatu w ramach Koła godziny, o których mowa w ust. 2 powyżej odnotowuje się w Karcie Aktywności Wolontariusza.

      

     6. W przypadku świadczenia wolontariatu poza Kołem lub aktywności na rzecz środowiska szkolnego                                            i lokalnego uczeń/uczennica jest zobowiązany/zobowiązana dostarczyć Opiekunowi zaświadczenie                            o świadczeniu wolontariatu lub aktywności na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego nie później niż 31 maja  przed zakończeniem danego roku szkolnego. Zaświadczenie musi zawierać nazwę placówki/instytucji, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej zaświadczenie, okres, w którym uczeń/uczennica angażował/angażowała się                     w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego/nią godzin.

     7. Odnotowanie na świadectwie szkolnym osiągnięć ucznia/uczennicy w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu rekomenduje wychowawca klasy.

      

     §6

     [postanowienia końcowe]

     1. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

     2. Z wnioskiem o zmianę Regulaminu do dyrektora szkoły może wystąpić:

     • Opiekun;
     • przynajmniej ⅓ wszystkich Wolontariuszy.

     3. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinna być zatwierdzona przez dyrektora szkoły.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    • Wróć do listy artykułów
  • Logowanie