• Deklaracja dostępności

    • WSTĘP:

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14
     w Warszawie – Ursusie im. Bohaterów Warszawy

     zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://szkolanr14.edupage.org

     Data publikacji strony internetowej: 2009-12-02

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-07

     STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności poniżej:

     • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych
     • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
     • niektóre z zamieszczonych plików graficznych to pliki PDF
     • brak dostępnych wszystkich funkcji za pomocą klawiatury
     • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
     • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu

     DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

     Deklaracje  sporządzono dnia 23-09-2020 r.

     Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Bohaterów Warszawy

     KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

     Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Wioletta Bulkowska
     e-mail wioletta.bulkowska@szkolanr14.pl
     lub skontaktować się z sekretariatem szkoły:

      

     sekretariat.sp14@eduwarszawa.pl
     telefon: 22 662 64 05

     Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

     Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

     Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

     W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

     Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

     DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

     1. Do budynku szkoły prowadzą dwa główne wejścia znajdujące się od ulicy Sosnkowskiego, prowadzą do nich schody po lewej i po prawej stronie dziedzińca, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
     2. Przed budynkiem szkoły (zatoczka dla samochodów) jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
     3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
     4. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
     5. W budynku znjaduje się schodołaz.
     6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
     7. W szkole jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
     Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego .pdf
      
  • Logowanie