• Egzamin ósmoklasisty 2023/2024

     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY     • Termin główny:
      14 maja 2024 r. (wtorek) godz. 9:00 - j.polski
      15 maja 2024 r. (środa) godz. 9:00 - matematyka
      16 maja 2024 r. (czwartek) godz. 9:00 - j. obcy nowożytny

      Termin dodatkowy:
      10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) godz. 9:00 - j.polski
      11 czerwca 2024 r. (wtorek) godz. 9:00 - matematyka
      12 czerwca 2024 r. (środa) godz. 9:00 - j. obcy nowożytny

      Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów:
      j. polski 120 minut (do 180 minut - dostosowania)
      matematyka 100 minut (do 150 minut - dostosowania)
      j. obcy nowożytny 90 minut (do 135 minut - dostosowania)

      Termin ogłoszenia wyników: 3 lipca 2024 r.

      Termin wydania zaświadczeń: 3 lipca 2024 r.
     • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie
      materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie
      ósmoklasisty w 2024 r.

      1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

      2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –
      jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

      3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający,którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

      4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

      5. W przypadku uczniów ze stwierdzoną cukrzycą korzystających z pompy insulinowej dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego z aplikacją do mierzenia poziomu glukozy. W takim przypadku uczeń może przystąpić do egzaminu w odrębnej sali albo – jeżeli przystępuje do egzaminu w sali z innymi zdającymi – uczeń nie losuje numeru stolika, przy którym pracuje podczas egzaminu; przewodniczący zespołu nadzorującego wskazuje stolik możliwie najbliżej stanowiska zespołu nadzorującego.
      Przed wejściem na salę egzaminacyjną uczeń przekazuje telefon przewodniczącemu zespołu nadzorującego, który upewnia się, że sygnały przychodzące są wyłączone i umieszcza telefon na stole, przy którym pracuje ZN. Uczeń sygnalizuje konieczność skorzystania z telefonu przez podniesienie ręki.
       

  • Logowanie